รายละเอียด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงานบรรจุเมล็ดพันธ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด 99/9 ม.4 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี (และปฏิบัติงานต่างจังหวัด)

รายละเอียดของงาน :

- วางระบบกระบวนการบรรจุเมล็ดพันธ์ุอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง
- ควบคุมดูแลการสั่งวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ทที่มีคุณภาพเพื่อนำมาบรรจุ
- ดุแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในโรงงานเพื่อผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง
-สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวตามที่ได้รับมอบหมาย
-มีความรุ้และประสบการณ์ในการออกแบบกระบวนบรรจุภัณฑ์
-มีความรู้ความสามารถควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน : ตามตกลง

ติดต่อ : นายณรงค์ วันช่วย