รายละเอียด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายไร่

ประเภท : รายเดือน

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.สกลนคร

รายละเอียดของงาน :

 • วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดุแล งานทั้งหมดของบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • ควบคุมดูแลการทำงาน ให้คำปรึกษา อบรมพนักงาน เป็นผู้นำ ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษ พนักงานตามกฎระเบียบของบริษัท
 • ร่วมวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพ
 • ร่วมกำหนดแผนการปฏิบัติงานในแปลงผลิต และ การบริหารการติดตามผล
 • ติดตามการปฏิบัติงานและคอยช่วยเหลือให้การผลิตเป็นไปตามแผนงาน
 • สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ติดต่อประสานงานระดับฝ่ายให้การดำเนินการในกิจการเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ (สาขาพืชไร่ พืชสวน)
 • มีประสบการณ์ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในไร่ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานจะรับพิจารณา
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีใจรักด้านงานบริการ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำที่ดี เสียสละ ขยัน อดทน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำในไร่ได้

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน: ตามตกลง

ติดต่อ : 042-970-217,081-988-5736,089-045-5538, 02-958-8476-8