นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Poilcy )

              บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของบุคคล(“ผู้สมัคร”)ที่ส่งใบสมัครงานมายังบริษัทฯ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ จึงประกาศแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) เกี่ยวกับบุคลากรต่างๆ ในกระบวนการสรรหา รวมถึงกระบวนการระหว่างการจ้างงาน อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีความสัมพันธ์กับผู้สมัครงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้สมัครได้ให้แก่ บริษัทฯ ด้วยความสมัครใจ เพื่อใช้เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ผู้สมัครได้ให้ไว้นี้ ดังที่อธิบายไว้ในประกาศแจ้งนี้ ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน หากผู้สมัครให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลที่ผู้สมัครอ้างถึง (บุคคลที่สาม) กับบริษัทฯ ถือว่าผู้สมัครได้ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและ/หรือบุคคลที่ผู้สมัครอ้างถึง (บุคคลที่สาม) หากผู้สมัครไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยในลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดระงับหรืองดให้ข้อมูลของผู้สมัครแก่บริษัทฯอย่างไรก็ตามหากปราศจากข้อมูลดังกล่าว หรือผู้สมัครให้ความปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถประมวลผลใบสมัครงานของผู้สมัคร หรือจ้างงานผู้สมัครได้ และหากอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อขอสมัครเข้าฝึกงานกับเรา
มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
              1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยมิได้รับอนุญาต ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
              2. จัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
              3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของคุณได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น และบริษัทฯจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
              4. เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เราจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครในระบบงานสารสนเทศของบริษัท ได้แก่ บน Server , Origami Database และ Cloud Platform ในลักษณะการจัดเก็บแบบ Soft Copy โดยจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานความปลอดภัย
บทนิยาม
“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด และบริษัทในเครือ
“ผู้สมัคร” หมายถึง ผู้สมัครงาน หรือ ผู้สมัครฝึกงาน
“ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
              ในขั้นตอนการสมัครงานของผู้สมัคร กับบริษัทฯ รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องก่อนการจ้างงาน บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครโดยตรง และข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัคร ตามประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งที่ปรากฏในใบสมัครงาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อมูลการลงทะบียน : สำหรับผู้ใช้เว็บไซต์สมัครงานของบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน : ส่วนข้อมูลรายละเอียดที่กรอกใบสมัครงาน (ข้อมูลส่วนตัว) เช่นคำนำหน้าชื่อ, ชื่อจริง-นามสกุล, ชื่อเล่น, วันเดือนปีเกิด, อายุ, เพศ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, หมู่เลือด, สถานะการเกณฑ์ทหาร
ข้อมูลการติดต่อ : เช่น เบอร์ติดต่อ (เบอร์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน), ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน, ข้อมูลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน : เช่น ข้อมูลสุขภาพ, ระบุตำหนิประจำตัว, เชื้อชาติ, สัญชาติ, ศาสนา, ประวัติอาชญากรรม, รูปถ่ายผู้สมัคร
ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารยืนยันตัวตน : เช่น รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก, หมายเลขพาสปอร์ต ข้อมูลในทะเบียนบ้าน
ข้อมูลประวัติครอบครัว : เช่น สถานภาพการสมรส, ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว
ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ : ได้แก่ ประเภทใบขับขี่, เลขที่ใบขับขี่, ทะเบียนรถ (ถ้ามี)
ข้อมูลประวัติการศึกษาและทักษะ : เช่น ระดับการศึกษาและผลการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลจากการอ้างอิงที่ผู้สมัครได้ให้แก่เรา
ข้อมูลประวัติการทำงาน : ประสบการณ์การทำงาน, ประสบการณ์ฝึกงาน และข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ชื่อบริษัท, ที่อยู่สถานที่ทำงาน, ตำแหน่งงาน, ชื่อ-ผู้บังคับบัญชา, เบอร์โทรศัพท์, เงินเดือน และค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับอื่น ๆ
ข้อมูลและเอกสารการสมัครงาน : เช่น Resume, Curriculum Vitae (CV), จดหมายสมัครงาน,ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน
ข้อมูลสำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้สมัคร : เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนใบขับขี่, วุฒิหรือใบรับรองการศึกษา, สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย), สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน,สำเนาทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล,ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(TOEIC),ใบผ่านการอบรมต่างๆ, เอกสารอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร์
ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับลักษณะของพนักงาน : เช่น อุปนิสัย อุดมคติ พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงาน และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้สมัครใช้ในเพื่อการประกอบพิจารณา และสรรหาบุคคลเข้าทำงานกับเรา
เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สาม เมื่อบริษัทฯ ได้รับการอ้างอิงใด ๆ จากผู้สมัคร เพื่อใช้ในการประกอบพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ
ข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส, ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว,บุคคลอ้างอิง, บุคคลค้ำประกัน, บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน, โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, สถานะความสัมพันธ์, ที่อยู่, ชื่อสถานที่ทำงาน, สายงาน, ตำแหน่ง, หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆของบุคคลที่สาม เท่าที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาพนักงาน
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและบุคคลที่คุณอ้างถึงในการสมัครงาน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
              1. การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้สมัครโดยตรง จากขั้นตอนการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
              2. การได้รับข้อมูลที่ผู้สมัครให้โดยตรงจากช่องทางปกติทางเอกสาร, อีเมล หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ข้อมูลที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ในใบสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ประวัติโดยย่อเพื่อการสมัครงาน หรือสมัครฝึกงาน รวมถึงจากการทดสอบ หรือการให้สัมภาษณ์ของคุณทางโทรศัพท์, แอปพลิเคชัน ZOOM เป็นต้น
              3. การได้รับข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่คุณระบุในแบบฟอร์มสมัครงานของบริษัท เช่น บุคคลอ้างอิงจากประวัติการทำงาน
              4. บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร จากผู้ให้บริการเว็บไซต์จัดหางานซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และ/หรือได้รับความยินยอมจากผู้สมัครเสียก่อน โดยบริษัทจะเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมและปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
การใช้คุกกี้
              ระบบอัตโนมัติกรณีผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน บันทึกลักษณะการเข้าถึง และประมวลผลข้อมูลที่ผู้สมัครเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้คุกกี้ (Cookies) ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าเว็บไซต์ ความชอบ และความสนใจของผู้เข้าใช้งานเพื่อวิเคราะห์ว่า ผู้สมัครใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร เพื่อที่จะนำไปพัฒนานำเสนอเนื้อหา และโฆษณาที่จะเหมาะสมกับผู้สมัคร โปรดดูวิธีการจัดการคุกกี้ (Cookies) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้
              ทั้งนี้ คุกกี้ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน หากผู้สมัครไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บข้อมูล ผู้สมัครอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนที่ต้องใช้ข้อมูลจากคุ้กกี้ได้ ซึ่งผู้สมัครสามารถปิดการใช้งานคุ้กกี้โดยเปลี่ยนแปลงในส่วน “การตั้งค่า” ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ผู้สมัครใช้งาน ซึ่งวิธีการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามเบราว์เซอร์ที่ผู้สมัครใช้งาน โปรดศึกษาจากคู่มือการใช้งานเบราว์เซอร์
อุปกรณ์เคลื่อนที่
              หากผู้สมัครใช้บริการของบริษัทฯ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้สมัคร บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่อง (Unique Device Identifier) และหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP address) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการอุปกรณ์เคลื่อนที่, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, ตำแหน่งที่อยู่ หรือบริษัทอาจขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือน (push notification) หรือบริการอื่นใดในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ผู้สมัครสามารถกดปิดการใช้งานหรือกดไม่ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การถอนยินยอมข้างต้นอาจกระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
              บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร โดยจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ตามความจำเป็น เพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครงานต่อตำแหน่งงาน และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้สมัครได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
              1. เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงานและผู้ฝึกงาน ในขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอื่น หรือสมัครผ่านทางบริษัทโดยตรง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือก และขั้นตอนการเสนอสัญญาจ้างให้แก่ผู้สมัคร
              2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารการนัดหมาย การสัมภาษณ์งาน และวัตถุประสงค์ในการประเมินความสามารถ พิจารณาคุณสมบัติ ตรวจสอบความเหมาะสมของผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานที่สมัครในการจ้างงาน รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและเสนอตำแหน่งที่เหมาะสมอื่น ๆ ในบริษัทฯ ให้กับผู้สมัครงานอันเป็นการเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สมัครงาน
              3. เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่คุณระบุ เช่น
              4. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่นๆ เช่น
                 – ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป : การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา, ความยินยอมของบุคคลอ้างอิง
                 – ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน : ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
              5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น
              7. เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัท และการบันทึกภาพภายในสถานที่ของบริษัท ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เช่น – ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครให้แก่บริษัทในเครือ และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
              1. บริษัทในเครือ เพื่อการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
              2. บุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เช่น
              – หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ เป็นต้น
              – บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากผู้สมัครหรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ให้แก่บุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อบุคคลภายนอกนั้นตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดและตกลงจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลไปเท่านั้น
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครให้แก่บุคคลภายนอกอื่นใดอีก ในกรณีที่
              – เป็นการปฎิบัติตามกฎหมาย หรือตามอำนาจของหน่วยงานกำกับดูแล หรือ
              – มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อการป้องกัน หรือตรวจสอบการกระทำ ความผิดทางอาญา รวมถึงการฉ้อโกง หรือมีความสำคัญกว่าประโยชน์สาธารณะ หรือ
              – มีข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทำได้
กรณีที่ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกประเทศไทย หรือ มีเทคโนโลยีเก็บข้อมูลอยู่นอกประเทศไทย หรือประเทศอื่นใดที่ซึ่งบริษัทฯ กำหนดไว้ตั้งอยู่ ตามแต่กรณี กรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศปลายทางที่ไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร จะได้รับความคุ้มครอง ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดทำสัญญากับผู้รับข้อมูลเพื่อกำหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เพียงพอ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
              – บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
              – บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไว้ตลอดระยะเวลาเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนที่จะเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตามกระบวนการสมัครงาน หรือตามพันธะสัญญาการจ้างงานระหว่างผู้สมัครกับบริษัทฯ หรือเมื่อได้รับการเป็นพนักงานของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามสัญญาและตามระยะเวลาที่จำเป็น
              – บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของผู้สมัครไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการประมวลผลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
              – กรณีที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครโดยขอความยินยอมจากผู้สมัคร เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าผู้สมัครจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการตามคำขอของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าผู้สมัครเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของผู้สมัครในอนาคตได้
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัคร
              การบันทึก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครสามารถทำการบันทึก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตลอดเวลา โดยใช้ รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในครั้งแรก และในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้
              1. ผู้สมัครมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครอยู่กับบริษัทฯ
              2. ผู้สมัครมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้สมัคร รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ได้
              3. ผู้สมัครมีสิทธิให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
              4. ผู้สมัครมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลของผู้สมัครด้วยเหตุบางประการได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
              5. ผู้สมัคร มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครด้วยเหตุผลบางประการได้
              6. บริษัทฯ มีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวผู้สมัครเองด้วยเหตุผลบางประการได้ ผู้สมัครมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของผู้สมัครด้วยเหตุผลบางประการได้
              7. ผู้สมัครมีสิทธิในการได้รับแจ้ง เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครถูกจัดเก็บ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ
              ผู้สมัครสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การยื่นคำร้องเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)
              ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของผู้สมัคร โดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
การยื่นคำร้องเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
              หากผู้สมัครมีความประสงค์ในการยื่นคำร้องเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามที่กล่าวมา รวมถึงการขอเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับบริษัทฯ โปรดแจ้งให้เราทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล) สำหรับรายละเอียดการติดต่อของบริษัทฯ กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
              – รายละเอียดการติดต่อที่เพียงพอเพื่อให้บริษัทฯ สามารถระบุตัวตนของผู้สมัครได้
              – รายละเอียดที่ชัดเจนโดยสังเขปเกี่ยวกับการยื่นคำร้อง หรือร้องเรียน เพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
              – สรุปวัตถุประสงค์ ความต้องการหรือผลกระทบที่ผู้สมัครได้รับ พร้อมเหตุผล
              บริษัทฯ จะยืนยันกลับว่าได้รับการร้องเรียนของผู้สมัครโดยเร็วที่สุด จากนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัคร พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือขอรับคำแนะนำทางกฎหมายหรือทางเทคนิคสำหรับการสืบสวนของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ เสร็จสิ้นการสืบสวน บริษัทฯ จะแจ้งให้คุณทราบถึงผลการสืบสวนดังกล่าว
              อนึ่ง บริษัทฯ อาจมีสิทธิปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของผู้สมัคร เนื่องด้วยเหตุผลบางประการ เช่น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะทำการตอบกลับคำขอใช้สิทธิของผู้สมัครทุกกรณี และหากเป็นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฎิบัติตามคำขอได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบถึงการปฏิเสธและเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้น
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น
              นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัท และการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้นหากคุณได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก็ตาม) ผู้สมัครจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัทฯ ซึ่งไม่ครอบคลุมการรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อลิงก์ (Link) กับเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางในอนาคตของบริษัทฯ การเชื่อมโยงระบบโซเชียล (Social Media) เพื่อแชร์เนื้อหาในช่องทางของบริษัทฯ หากการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฏหมายและก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลข้อมูลโดยบุคคลภายนอก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
              บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ของบริษัทฯ ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขล่าสุดของบริษัทฯ
ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดและมีผลบังคับใช้ประกาศ ณ วันที่ 22/3/2564
ช่องทางการติดต่อ
              ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครการใช้สิทธิของผู้สมัครหรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ผู้สมัครสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้:
บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ :
99/9 ม.4 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: +662-958-8476-8
อีเมล: