นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Poilcy )

              บริษัทฯ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มาสมัครงานกับบริษัทฯ และบุคคลผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานและพนักงานเป็นสำคัญ
              ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะผู้สมัครงานและพนักงาน ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบ วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (ซึ่งต่อไปรวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
              ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ บริษัทฯ ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า บริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
คำนิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด และบริษัทในเครือ
บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
              1.1 บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้
              1.1.1 ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อทำสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ เช่น สัญญาจ้างหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างงาน โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้ประกอบการทำสัญญาจ้างและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพนักงานของบริษัทฯ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการ วันหยุด วันลา การจัดทำประกันภัยกลุ่ม สิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการด้านการสมัครงาน และการจ้างแรงงาน ซึ่งหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นดังกล่าว จะมีผลทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการรับสมัครและว่าจ้างท่านเข้าปฏิบัติงานได้
              1.1.2 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ กฎหมายแรงงาน พรบ. กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฯ การบริหารจัดการด้านภาษีอากรของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล เป็นต้น
              1.1.3 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ในความดูแลของบริษัทฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนเข้าสู่กระบวนการทำสัญญา การตรวจสอบประวัติการทำงานย้อนหลังจากแหล่งข้อมูลอื่น การวิเคราะห์ความเหมาะสม เปรียบเทียบ คัดเลือกผู้สมัครงานตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงการบริหารจัดการหรือการดำเนินกิจกรรมภายในของบริษัท เป็นต้น
              1.1.4 การได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่านตามกฎหมาย เช่น การตรวจประวัติอาชญากรรม การเก็บข้อมูลชีวภาพเพื่อการลงทะเบียนเข้าออกงาน การจัดการสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของบริษัทซึ่งมีพนักงานปรากฎเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด การประกาศวันเกิด หรือการแสดงความอาลัยเกี่ยวกับความสูญเสียบุคคลในครอบครัวของพนักงาน การใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเก็บหลักฐานและการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณอาคารสถานที่ของบริษัทฯ เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน เป็นต้น
              1.2 บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพื่อเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตามกฎหมายแรงงาน พรบ. กฎกระทรวงหรือประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับพนักงานของบริษัทฯ
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
              บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
              2.1 เพื่อการรับสมัครงานที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ จากการที่ผู้สมัครงานติดต่อเข้ามาด้วยตนเอง การค้นหาข้อมูลผู้สมัครงานที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ประกาศรับสมัครงาน การแนะนำหรือฝากประวัติผ่านเพื่อนหรือคนรู้จัก รวมทั้งการประกาศรับสมัครภายในบริษัทฯ
              2.2 เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครงานตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน เช่น อายุ สัญชาติ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงานในแต่ละองค์กร ประวัติการลาออก การเลิกจ้าง การมีส่วนได้เสียในกิจการที่ผู้สมัครงานดำเนินการอยู่หรือกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น
              2.3 เพื่อดำเนินการสัมภาษณ์งาน วิเคราะห์ตรวจสอบประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
              2.4 เพื่อเก็บรักษาไว้สำหรับพิจารณาตำแหน่งงานที่เปิดรับใหม่ในอนาคต กรณีผู้สมัครงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ
              2.5 ดำเนินการบรรจุ ขึ้นทะเบียนเป็นพนักงาน การจัดเตรียมบัตรประจำตัวพนักงาน เครื่องใช้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล username password ของระบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ สำหรับการเข้าปฏิบัติงานของผู้สมัครงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
              2.6 เพื่อการจัดการและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
              2.7 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ ค่าล่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าเดินทาง รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเป็นสมาชิกสหกรณ์ในบริษัทฯ และผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน
              2.8 เพื่อบริหารจัดการด้านภาษีของพนักงาน เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
              2.9 เพื่อการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ พนักงาน ผู้มาติดต่อและทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัทฯ
              2.10 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ การดูงาน สัมมนา หรืองานสังสรรค์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน
              2.11 เพื่อเป็นหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงาน การบริหารจัดการด้านวันหยุด วันลา และการหยุดงานของพนักงาน
              2.12 การบริหารจัดการด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งพนักงานมีส่วนร่วม เช่น เป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
              2.13 เพื่อดำเนินการประกาศพนักงานใหม่ พนักงานดีเด่น ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง และการย้ายหน่วยงานของพนักงาน การครบอายุการทำงานของพนักงาน
              2.14 เพื่อการกำหนดเป้าหมายในการทำงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การพิจารณาปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือน และพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนพิเศษต่าง ๆ
              2.15 เพื่อการเข้ารับการฝึกอบรม และการสอบวัดความรู้สำหรับพนักงาน
              2.16 เพื่อการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ การพิจารณาตักเตือนและลงโทษทางวินัย หรือการใช้สิทธิตามสัญญาหรือกฎหมายแรงงาน
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
              เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังรายการต่อไปนี้
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวม รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล
1.ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือในเอกสารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการ กรอกใบสมัครงาน หรือการที่ท่านนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ โดยตรงผ่าน Application อื่น เช่น Line Facebook เป็นต้น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย สัญชาติ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ข้อมูลผู้ติดต่อสำรอง สถานะทางการทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เป็นต้น
2. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่านในเว็บไซต์บริษัทฯ คุกกี้ ข้อมูลการใช้อุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ อีเมล อินเตอร์เน็ต Line Facebook เป็นต้น
3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อมูลครอบครัวของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รหัสพนักงาน เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ตำแหน่ง สวัสดิการ ภาษีอากร วันที่เริ่มจ้าง วันสิ้นสุดการจ้าง งานที่ได้รับมอบหมาย ผลการประเมิน การโยกย้าย ประวัติการฝึกอบรม บันทึกการลา ข้อมูลความประพฤติ ข้อมูลจำลองใบหน้า ประวัติอาชญากรรม ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
              บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้
              4.1 บริษัทประกันภัย เพื่อการจัดทำประกันภัย หรือประกันอุบัติเหตุ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ
              4.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือที่มีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การรายงานข้อมูลพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งศาล เป็นต้น
              4.3 คู่สัญญา พันธมิตรหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของบริษัทฯ เช่น สถานศึกษา สถานฝึกอบรม องค์กรเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา โรงแรม วัด มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นๆ เป็นต้น
5. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
              พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
              5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
              5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อดำเนินการให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
              5.3 สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
              5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
              5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
              5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
              5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
              5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัทฯ)
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
              บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา ดังต่อไปนี้
              สำหรับผู้สมัครงานที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำ บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล
              สำหรับพนักงานเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน และเก็บรักษาไว้ต่อไปอีก 5 ปี นับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง
              ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับการสมัครงานหรือสัญญาจ้างงานของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
              บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัทฯ
              นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
              บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งคำร้องขอผ่าน (ระบุชื่อผู้ติดต่อ ช่องทางที่ชัดเจน) ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้องของข้อมูล หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
              ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้
9. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
              บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานฝ่ายบุคคลและธุรการหรือบุคคลเฉพาะที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้พนักงานฝ่ายบุคคและธุรการ หรือบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
              บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง เว็บไซต์ https://job.advanceseeds.com/ โดยมีวันที่ที่ระบุการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
              การยื่นเอกสารสมัครงานของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้แล้ว ทั้งนี้ โปรดระงับการยื่นสมัครงานหรือติดต่อฝ่ายบุคคลและธุรการ กรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในประกาศดังกล่าวแล้ว
11. การติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Data Controller)
ฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท แอ๊ดว้านซ์ ซีดส์ จำกัด และบริษัทในเครือ
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ช่องทางการติดต่อ: E-mail : [email protected] โทรศัพท์ 02-958-8476-8 ต่อ 108,209

บันทึกการแก้ไขประกาศ : แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2565